Wypadek Przy Pracy

Comment

PRAWO

W dzisiejszym świecie większość życia spędzamy w pracy. W związku z tym, istnieje większe ryzyko, że wypadek może zdarzyć się także w pracy. Co wtedy zrobić? Co zrobić gdy np. tydzień temu złamałeś nogę w pracy? Chciałbyś dostać odszkodowanie, ale nie wiesz czy Ci się należy oraz nie jesteś pewien czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy. Jeśli jesteś w takiej lub podobnej sytuacji, ten artykuł jest przeznaczony dla Ciebie.

Autorem artykułu jest Kancelaria Adwokacka NMB z Poznania

1. Czym jest wypadek przy pracy? Jak rozpoznać, że zdarzenie, które Ci się przytrafiło, jest wypadkiem przy pracy za które należy Ci się odszkodowanie?

Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [dalej zwana także „ustawą”] za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3)   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

PRZYKŁADY:
1. Kiedy jesteś w pracy na budowie, poślizgniesz się i złamiesz nogę – jest to wypadek przy pracy.
2. Kiedy odstawiając towar na półki sklepowe spadnie na Ciebie część towaru – jest to wypadek przy pracy.

PAMIĘTAJ JEDNAK!
Nie dostaniesz odszkodowania, jeśli wypadek był spowodowany przez Twoje zachowanie niezgodne z przepisami BHP. Ubezpieczony bowiem nie otrzyma świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku okaże się udowodnione naruszenie przez niego przepisów o ochronie życia i zdrowia spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo. Takie same konsekwencje poniesie osoba, która będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych przyczyniła się w znacznym stopniu do wypadku.

Co więcej, za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas innych czynności niewymienionych powyżej, takich chociażby jak m.in. uprawianie sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych czy wykonywanie przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi [jeżeli chcesz poznać pełną listę koniecznie sprawdź art. 3 ust. 3 ustawy].

2. Zdarzył się wypadek i co dalej?

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący pracownikiem, następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy [art. 234 -2371] oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
W pierwszej kolejności, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia jego przyczyn i okoliczności, które są ustalane przez powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, tzw. „protokół powypadkowy”, według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem, a poszkodowany ma możliwość zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag do protokołu. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika.
Ta procedura jest niezmiernie istotna, gdyż później to m.in. na podstawie protokołu powypadkowego będziesz mógł się domagać ewentualnego odszkodowania.

3. Jakie świadczenia możesz uzyskać z tytułu wypadku przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1)   „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
2)   „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3)   „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
4)   „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5)   „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
6)   „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
7)   „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
8)   „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
9)   „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;
10)  dodatek pielęgnacyjny;
11)  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

///
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat bądź też potrzebujesz pomocy z podobnym zagadnieniem skontaktuj się z kancelarią prawną NMB (www.kancelarianmb.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *